Investor Information

Corporate Governance

KST Organizational Structure
KST Organizational Structure

Phòng ban & Phòng ban

Ban giám đốc

Thành viên Uỷ ban Kiểm toán

Công ty chúng tôi đã thành lập Ủy ban Kiểm toán vào ngày 12 tháng 6 năm 2018, bao gồm ba giám đốc độc lập. Ủy ban Kiểm toán thường xuyên triệu tập các cuộc họp và mời kiểm toán viên, người quản lý kiểm toán và người giám sát có liên quan khi cần thiết.

Ủy ban Kiểm toán định kỳ đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty chúng tôi, nhân viên kiểm toán nội bộ và kết quả kiểm toán của họ. Nó cũng định kỳ xem xét báo cáo tài chính cho mỗi quý và thảo luận các vấn đề khác theo yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan.

Ủy ban xem xét độc lập việc bổ nhiệm kế toán viên chứng nhận và việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán và phi kiểm toán của kế toán viên chứng nhận.

Thành viên Ủy ban Tiền lương và Thù lao

Để không ngừng tăng cường quản trị doanh nghiệp và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, công ty chúng tôi đã thành lập “Ủy ban Thù lao” vào tháng 12 năm 2011. Được ủy quyền bởi Hội đồng quản trị, ủy ban giám sát, xem xét và xây dựng các chính sách và kế hoạch lương thưởng tổng thể của công ty.

Nó cũng định kỳ đánh giá và xác định mức thù lao của các giám đốc và giám đốc điều hành. Tiểu ban Lương thưởng gồm có 3 thành viên, trong đó có 3 thành viên HĐQT độc lập, mỗi thành viên có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc và có trình độ chuyên môn phù hợp, đảm bảo tính độc lập, chuyên nghiệp và khách quan của Tiểu ban.

Hệ thống kiểm toán nội bộ

Tổ chức kiểm toán và kiểm soát nội bộ và trách nhiệm của công ty chúng tôi:

  1. Tổ chức kiểm toán nội bộ: Bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty chúng tôi thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị.
  2. Thành viên Kiểm toán nội bộ: Bao gồm người quản lý kiểm toán và nhân viên kiểm toán, tổng cộng là 2 người.
  3. Cơ sở của công việc kiểm toán nội bộ: Công việc kiểm toán nội bộ chủ yếu dựa trên kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT phê duyệt. Kế hoạch kiểm toán này được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá rủi ro. Ngoài ra, các cuộc kiểm toán hoặc đánh giá đặc biệt được tiến hành khi cần thiết.
  4. Trách nhiệm của Tổ chức Kiểm toán Nội bộ: Bộ phận kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm kiểm toán hoạt động kinh doanh tổng thể của công ty, các vấn đề tài chính, điều kiện hoạt động, tiến hành phân tích các điểm bất thường và đưa ra các khuyến nghị cải tiến. Nó định kỳ xem xét tính bảo mật của tài sản của công ty, hỗ trợ ban quản lý thực thi các quy định nội bộ của công ty và tuân thủ các yêu cầu khác nhau, đồng thời kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ của hệ thống kiểm soát nội bộ, giám sát việc sử dụng hiệu quả của chúng.
  5. Tuyên bố về Hệ thống Kiểm soát Nội bộ được báo cáo trên trang web được chỉ định của Ủy ban Giám sát Tài chính trong vòng ba tháng sau khi kết thúc mỗi năm tài chính và được công bố trong báo cáo thường niên và tài liệu giải trình công khai.

◆ Sơ đồ quy trình kiểm toán

Audit Process

Quy chế hoạt động liên quan đến quản trị doanh nghiệp

Title Download
1. Company Bylaws or Articles of Incorporation Download
2. Shareholders' Meeting Rules Download
3. Board of Directors Meeting Rules Download
4. Audit Committee Organizational Regulations Download
5. Compensation and Remuneration Committee Establishment and Exercise of Authority Procedure Download
6. Director Election Procedure Download
7. Board of Directors' Performance Evaluation Procedure Download
8. Code of Business Ethics Download
9. Code of Conduct and Operational Procedures for Business Integrity Download
10. Corporate Governance Best Practices Download
11. Insider Trading Prevention Management Procedures Download
12. Strategy and Risk Management Procedures Download
13. Acquisition or Disposal of Assets Procedures Download
14. Lending to Others Procedures Download
15. Endorsement and Guarantee Procedures Download
16. Internal Handling Procedures for Significant Company Download